หลักสูตรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ผู้บริหารโรงเรียน

ลิ้งที่น่าสนใจ

        สื่อ นวัตกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา เข้าร่วมประกวด นวัตกรรมโรงเรียน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 30
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
การแสดงโชว์ดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ที่ตลาดคลองถมบ้านโค้งน้ำตับ (10/09/2563)
       
       
        จำนวนผู้เข้าชม และใช้งาน
         
           
           
  ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มสารวิชา  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 
 
ตรวจเงินแผ่นดิน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 
 
พ.ร.บ. ข้าราชการครู
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 
   
กลุ่มศิลปศึกษา
 
   
กลุ่มการงานอาชีพ
 
   
กลุ่มภาษาต่างประเทศ