เมนูหลักโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ตรา สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ /ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำ
คุณงามความดี ให้กับโรงเรียน
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และให้
นักเรียน ของโรงเรียน
เชิญชูเกียรติให้กับคนเก่งของเรา
คณะครูเข้ารับการ
อบรมด้านการผลิตสื่อ
ออกแบบ การเรียนโดยผ่าน
โปรแกรม BKV cyber
school (BKV 4.0)

ลิ้งค์ facebook กิจกรรมโรงเรียน
Picture โรงเรีย
สื่อ นวัตกรรมการเรียน
 ลิ้งค์น่าสนใจ

ครูนำนักเรียนเข้า
รับการอบรม การพูดภาษา
อังกฤษจากเจ้าของภาษา
อย่างสนุกสนานและได้ความรู้
ทุกเย็นวันศุกร์ของทุก
สัปดาห์เรามีกิจกรรมสวดมนต์
ไหว้พระ เพื่อสร้างจิตใจให้เป็น
คนที่ดี ต่อสังคม

ข่าวสารจาก สพฐ.


 
 

จำนวนผู้เข้าชม และใช้งาน